Vriendenkring De Es

Het ontstaan van de vriendenkring
In 1997 lukte het om -mede met een eenmalige hulp van sympathisanten en patiënten-  de financiering van een eigen therapeuticum voor antroposofische artsen en therapeuten rond te krijgen. Zo kon het gebouw, dat de naam ‘De Es’ meekreeg, gebouwd worden. In de loop der jaren is echter gebleken dat de lasten die de gebruikers van dit prachtige gebouw op zich hebben genomen, de financiële draagkracht eigenlijk te boven gaan. Vooral bij tijdelijke of blijvende vermindering van het aantal gebruikers(huurders), maar ook als men plotseling voor onvoorziene uitgaven komt te staan (bv reparatiekosten voor de verwarming of vervanging van een computersysteem of telefooncentrale). Om te voorkomen dat die lasten onredelijk zwaardrukken op slechts enkele personen, is binnen Saga het idee ontstaan een vriendengroep op te richten. De Vrienden van het therapeuticum De Es kunnen door middel van een vaste contributie ertoe bijdragen dat de continuïteit van het therapeuticum gewaarborgd blijft en de lasten voor artsen en therapeuten binnen redelijke grenzen blijven. Zo’n gebouw is uiteindelijk een beetje van ons allemaal; een plek waar niet alleen de arts en de therapeut worden bezocht, maar waar ook activiteiten plaatsvinden, lezingen worden gehouden, de bibliotheek is gevestigd enz.

Vriend van De Es worden?
Wilt u Therapeuticum de Es met een bijdrage ondersteunen? Heel graag! Met uw participatie draagt u bij aan:

• een mooi en verzorgd therapeuticum

• meer middelen voor het therapiefonds

• een steviger draagvlak voor De Es

Een bijdrage kan bijvoorbeeld € 60,- per jaar zijn (evt. in termijnen). Maar ieder bedrag is natuurlijk welkom! In de wachtkamer staan kaarten waarmee u uw bijdrage kenbaar kunt maken. U ontvangt zo gauw mogelijk bericht van uw opgave. Mocht u vragen hebben over de SGAG / Vrienden van de Es, neemt u dan gerust contact met ons op via T 055 – 5214161. Wij hopen u binnenkort als Vriend van de Es te mogen begroeten. Mede namens artsen & therapeuten alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Jaap Duisterhof | SGAG, penningmeester

***

***

Recente berichtgevingen:

Verantwoording besteding donatie-gelden “Vrienden van De Es”, 2015.
_________________________________________________________

Nu de jaarrekening over 2015 gereed is, kan ik u melden dat wij in 2015 aan donaties ontvingen een totaalbedrag  van € 1.790,00. In 2015 is door niemand een beroep gedaan op het therapiefonds, waarvoor steeds ca. 20% van de donatie-opbrengst wordt gereserveerd. Dit keer kon dus het gehele bedrag worden benut voor specifieke uitgaven waaraan dringend behoefte was. In 2015 waren dat:

  1. verbetering van de grote toiletruimte bij de entrée; die is geschikt gemaakt voor gebruikers van een rolstoel; tevens is daar aan de wand een uitklapbare babytafel aangebracht.
  2. reiniging van de dakbedekking en herstel van lood en andere kwetsbare delen van het dak.

In verband met mijn leeftijd is het moment aangebroken om mijn functie van penningmeester van de SGAG neer te leggen. Patrick Rossèl, die al heel lang deel uitmaakt van het SGAG-bestuur, is bereid het penningmeesterschap op zich te nemen.

Langs deze weg wil ik alle “Vrienden van De Es” danken voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. En ook voor uw bijdrage in 2015. Ofschoon de inkomsten uit donaties sterk schommelen (in 2014 ontvingen wij € 2.543,00) hoopt het bestuur toch op gemiddeld ca. twee mille jaarlijks te mogen blijven rekenen. Voor het laatst mag ik u vragen de “Vrienden” ook in de toekomst trouw met uw giften te blijven steunen.

Met een hartelijke groet,

Jaap Duisterhof


maart 2014